Beslut vid årsstämma i Creades

Creades har hållit årsstämma den 17 april 2023. Årsstämman beslutade om utdelning med 1,40 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen, innebärande att 0,35 kronor per aktie betalas vid varje utbetalningstillfälle. Årsstämman beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 1,40 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 190 Mkr, fördelat på fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,35 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 19 april 2023 med beräknad utbetalning 24 april 2023, den 1 augusti 2023 med beräknad utbetalning 4 augusti 2023, den 1 november 2023 med beräknad utbetalning 6 november 2023 och den 1 februari 2024 med beräknad utbetalning 6 februari 2024.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Henrik Henriksson, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Maria Rankka, Lars Stugemo och Jane Walerud. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om arvode till styrelsen och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 238 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn ska ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning utgå.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2022 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill årsstämman 2024 bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Creades webbplats, www.creades.se.

Ladda ner denna nyhet som PDF