Creades avser att avyttra aktier i Lindab

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande eller distribution skulle vara i strid med gällande regler

Creades AB (”Creades”) har uppdragit åt Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) att undersöka möjligheten att avyttra cirka 4 250 000 aktier i Lindab International AB (”Lindab”). Creades äger förnärvarande 7 929 322 aktier, motsvarande 10,1% av kapital och röster, i Lindab.

Försäljningen riktar sig till institutionella investerare och pris per aktie kommer att fastställas genom ett accelererat auktionsförfarande. Försäljningen påbörjas idag den 14 maj 2019 klockan 17:30 och kan komma att slutföras kort därefter.

Creades har förbundit sig, med sedvanliga undantag, att inte utan Carnegies medgivande avyttra eventuella kvarvarande aktier i Lindab under perioden t.o.m. dagen för offentliggörande av Lindabs delårsrapport för januari–juni 2019 (s.k. lock-up).

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 14 maj 2019
Creades AB (publ)

Denna information är sådan som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019, klockan 17:30 CET.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande är endast upprättat för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva, några värdepapper i Lindab i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller i annan jurisdiktion där ett erbjudande eller en uppmaning att förvärva aktier kan vara förbjudet. De värdepapper som detta pressmeddelande hänvisar till har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("US Securities Act") och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering annat än med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien kommer att lämnas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt och varken pressmeddelandet eller något eventuellt erbjudande om förvärv av aktier i Lindab riktar sig till andra än kvalificerade investerare. I Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare som (i) omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005  eller (ii) "företag med högt nettovärde", och andra till vilka det lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i de nämnda föreskrifterna.

Ladda ner denna nyhet som PDF