Årsstämma i Creades; beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier

Årsstämma i Creades AB (publ) (”Creades”) har hållits idag, varvid Creades årsredovisning för 2011 har fastställts för att möjliggöra för Creades att genomföra en indragning av syntetiskt återköpta aktier. Beslut om sådan indragning fattades också vid stä...

Creades har fram till idag, i enlighet med tidigare lämnat bemyndigande, syntetiskt återköpt totalt 1.052.503 aktier i Creades,[1] vilket motsvarar 3,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Indragningen av dessa syntetiskt återköpta aktier ökar Creades handlingsfrihet att genomföra ytterligare syntetiska återköp om bolaget framgent handlas med rabatt. Detta har bedömts vara till gagn för samtliga Creades aktieägare.

Efter indragningen, som kommer att verkställas så snart som möjligt efter listningen av Creades på First North den 22 februari 2012, kommer Creades att ha 26.258.737 utestående aktier. Indragningen sker till anskaffningsvärde, motsvarande 106,95 kronor per aktie, vilket innebär att Creades substansvärde per aktie ökar i och med indragningen.[2]

Creades, som imorgon upphör att vara ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund, har fortfarande för avsikt att hålla bolagsstämma den 20 april 2012. Formellt blir detta en extra bolagsstämma, eftersom årsstämma nu redan hållits. En valberedning kommer, som tidigare meddelats, att sammankallas för att framlägga förslag till stämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen och revisor, ordförande vid stämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Utöver vad som anges ovan fattades bl.a. även följande beslut vid årsstämman.

UTDELNING
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2011. Styrelsen anser att syntetiska återköp för närvarande är mer ändamålsenliga och skapar högre värde för bolagets ägare än utdelning.  

STYRELSE OCH ARVODEN M M
Styrelseledamöterna omvaldes, och Creades styrelse består därmed av Sven Hagströmer, Stefan Charette och Erik Törnberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter inte skall utgå. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff omvaldes.

BEMYNDIGANDE ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2013 genomföra syntetiska återköp av högst 2.625.873 egna aktier. Bemyndigandet ersätter tidigare lämnat bemyndigande.

Stockholm den 20 februari 2012

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande, och Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 februari 2012 klockan 18.00.[1] Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är densamma som vid köp av egna aktier.  Med aktier avses per idag formellt s.k. inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till aktier i Creades den 21 februari 2012.

[2] Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 20.077,96 kronor genom indragning av 1.052.503 syntetiskt återköpta aktier till priset 106,95 kronor per aktie. Stämman beslutade vidare att, före aktiekapitalminskningen, öka aktiekapitalet med 21.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom indragningen kan genomföras utan tillståndsförfarande.

Ladda ner denna nyhet som PDF