Ägarstrategi

För samtliga Creades direktägda innehav finns en plan att, genom aktivt ägarengagemang, genomföra åtgärder som effektiviserar och skapar ytterligare värde.

Som illustration kan en sådan plan omfatta någon eller några av nedanstående åtgärder:

Tillväxtplan: insatser för att öka tillväxten för produkter eller tjänster genom att vidga marknaden till nya kund­grupper, försäljningskanaler eller geografiska mark­nader samt genom tilläggsförvärv.

Operationella förbättringar: åtgärder för att effek­tivisera och rationalisera produkt-­ eller tjänsteutbudet, sänka produktionskostnader eller öka mätbarhet och uppföljning genom till exempel bättre IT­-lösningar.

Strukturella förändringar: skapa värde genom att ifrågasätta och förändra existerande strukturer, genom till exempel förvärv, optimering av produktions-­ eller försäljningsorganisationer, uppdelning av verksam­heter eller försäljning av divisioner eller produkter och tjänster utanför företagets kärnområde.

Finansiella förändringar: initiera och bistå vid genomförandet av förändringar av bolagets kapital­ struktur för att nå maximal konkurrenskraft i kombi­nation med högre aktieägarvärde.

CORPORATE GOVERNANCE

Creades vill säkra högkvalitativa företagsledningar och effektiva styrelser i direktägda innehaven. Som en engagerad ägare strävar Creades efter att tillse:

  • att bolagen kan attrahera och behålla skickliga företagsledare
  • att bolagens styrelser har kompetens och förmåga att bedriva ett värdeskapande arbete
  • att bolagens ledningar, styrelser och ägare arbetar mot gemensamma mål
  • att bolagen har mindre styrelser med tydliga ansvarsområden
  • att bolagen alltid agerar för att förstärka sin konkurrenskraft

 ORGANISATION

En viktig framgångsfaktor i arbetet att skapa värde är en skicklig företagsledning. Därför arbetar Creades för att skapa de bästa förutsättningarna för att attrahera och behålla skickliga företagsledare i de bolag där man är ägare. Creades vill också, som en aktiv och engagerad ägare, stödja en företagsledning i arbetet att utveckla bolaget, även vid genomförandet av obekväma, men industriellt riktiga, beslut. Företagskulturen ska premiera utveckling, ansvar och tydlighet. Medarbetarna skall veta vad som är förväntat av dem och vilken del av processen de ansvarar för.

Portföljbolagen utvärderas ständigt mot förvärvsplanen och återstående potential. Innehaven utvärderas också ur ett portföljperspektiv.