Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning antogs på årsstämman 14 april 2021.

1 §          Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Creades AB (publ).

2 §         Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

3 §         Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig rörelse.

4 §         Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 kronor och till högst 2.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5.000.000 och till högst 20.000.000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra en (1) röst och aktie av serie B en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 §         Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B, vilken förvärvats på annat sätt än genom omvandling av aktie av serie A, ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

6 §         Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 §         Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

8 §         Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag.

9 §         Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

10 §       Årsstämma

              På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

              1.     Val av ordförande vid stämman.

              2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

              3.     Godkännande av dagordning.

              4.    Val av en eller två justeringsmän.

              5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

              6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

              7.     Beslut om;

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

              8.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.

              9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.

              10.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

              11.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 §        Kallelse till bolagsstämma

              Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

12 §       Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.