Hållbarhetspolicy

Fastställd av styrelsen 2023-04-07

  1. Inledning

Denna hållbarhetspolicy har antagits av styrelsen i Creades AB ("Bolaget") den 12 oktober 2021. Hållbarhetspolicyn sätter riktlinjerna för hur Bolaget ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och avtalspart. Bolagets styrelse och ledning anser att det gynnar Bolagets affärsnytta att hållbarhetsfrågor utgör en integrerad del i Bolagets verksamhet och därmed även utgör en del i Bolagets investeringsstrategi.

    2. Omfattning och syfte

Denna policy utgår från de av FN antagna principerna inom ”The Ten Principles of the UN Global Compact” (se Bilaga A). Creades AB tillämpar dessa principer fullt ut i sin direkta verksamhet och verkar även för dess spridning och tillämpning i andra bolag och situationer där Creades har inflytande.

Creades direkta påverkan inom dessa områden kan anses vara begränsad med hänsyn till verksamhetens natur och det relativt låga antalet anställda. De bolag som ingår i vår värdepappersportfölj kan komma att ha mer direkt påverkan inom de av policyn adresserade områdena. Mot bakgrund av detta ska denna policy ha direkt tillämpning på Creades AB och vidare tjäna som inriktning för hur vi ska agera i de bolag där vi har inflytande.

Hållbarhetspolicyn gäller för samtliga anställda i Bolaget och övriga representanter inklusive styrelseledamöter. Inom ramen för Bolagets fastställda Investeringspolicy ska Bolaget vid utvärderingen av investeringsobjekt bedöma huruvida objektet har förutsättningar att efterleva denna hållbarhetspolicy. Bolagets anser att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Målet är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor på alla nivåer i bolaget. Målet är också att främja en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet samt bidra till FNs Sustainable Development Goals.

Bolaget kan i rollen som aktiv och engagerad ägare påverka hållbarhetsfrågor i de bolag där vi genom vårt ägande har inflytande. Denna policy ska vara vägledande för de bolag som ingår i vår värdepappersportfölj men bolagen ska själva upprätta och följa upp policyer för hållbarhet, anpassad för respektive verksamhet. Samtliga berörda parter har ett ansvar att känna till policyn och vad de innebär i relevanta sammanhang. Vid frågor eller tvivel kring vad policyn innebär eller hur de skall praktiseras ska närmsta chef i första hand rådgöras.

  3. Bolagets åtaganden som ägare och investerare

Ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar innefattar frågor om socialt ansvar, miljöansvar och etik. Bolaget syn på ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar är baserad på Global Compact och dess tio principer. Bolaget ska inkludera hållbarhetsfrågor i förvärvsanalysen och beslut rörande Bolagets förvärvade bolag. Vi har höga förväntningar på anställda och externa parter i frågor gällande socialt ansvar, miljöansvar och etik. Vi ska eftersträva att i våra processer för bolagsstyrning verka för transparens och vara tydliga i vår rapportering avseende hållbarhetsfrågor. Bolagets ställningstagande avseende Global Compacts tio principer sammanfattas nedan:

 

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Bolaget stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter.

Princip 2: Bolaget verkar för att inte vara delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.

 

Arbetsrätt och socialt ansvar

Princip 3: Bolaget verkar för föreningsfrihet och rätten till att sluta kollektivavtal.

Princip 4: Bolaget stöder avskaffandet av alla former av tvångsarbete.

Princip 5: Bolaget stöder avskaffandet av barnarbete.

Princip 6: Bolaget är för avskaffandet av diskriminering i arbetslivet.

 

Miljö

Princip 7: Bolaget stöder försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8: Bolaget tar initiativ för att främja miljöansvar.

Princip 9: Bolaget uppmuntrar till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 

Anti-korruption

Princip 10: Bolaget verkar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

 

Frågor kring hur vi som investeringsbolag tar ett ansvarsfullt ägande och gör ansvarsfulla investeringar ska ingå i styrelsens dagordning på regelbunden basis.

 

Utvärdering före förvärv

Bolaget har en väl utvecklad modell för analys av investeringsmöjligheter. I denna analys utvärderas efterföljandet av lagar och förordningar samt hur investeringsobjektet förhåller sig och lever upp till Global Compacts 10 principer. I analysen ingår identifiering av risker och möjligheter utifrån ett ESG perspektiv med fokus på möjligheter till värdeskapande genom att införa hållbara affärsmodeller, klimatsäkra produktion och distribution, eller på annat sätt öka investeringsobjektets värde genom att implementera ESG.

 

Bolaget ska enligt sin investeringsstrategi inte förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller företag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer och inte heller bolag som utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk.

  4. Regelefterlevnad, affärsetik och antikorruption

Bolagets anställda och representanter ska agera på ett etiskt korrekt sätt och efterleva lagar, regler och föreskrifter i varje land där Bolaget bedriver verksamhet. Bolaget stödjer FNs Global Compact och dess principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Representanter för Bolaget ska i förhandlingar och överenskommelser med leverantörer, kunder, organisationer och myndigheter agera professionellt och beslut ska fattas på ett objektivt sätt och i Bolagets och dess ägares intresse.

Bolaget ska inte erbjuda några belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Bolagets medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, objektiviteten i affärsbeslut. Bolagets anställda är ansvariga för att följa dessa bestämmelser och har en skyldighet att rådfråga närmsta högre chef vid tveksamheter rörande huruvida man riskerar utsättas för korruption eller mutor. På samma vis har alla anställda en skyldighet att rapportera misstankar om korruption eller muta. Sådan rapport sker till VD eller Styrelsens ordförande.

Bolaget ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer någon form av korruption, däribland givande och tagande av mutor eller missbrukande av förtroendeställning, inom Bolaget. Bolaget ska vidare konkurrera på rättvisa villkor och efterleva alla lokala lagar som rör antitrust, monopol, konkurrensbegränsning eller kartellbildning. Bolaget förväntar sig även att externa parter såsom leverantörer och samarbetspartners följer principerna i denna hållbarhetspolicy.

   5. Mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och arbetsrättsliga frågor

Bolaget följer de lagar och förordningar som gäller i de länder Bolaget bedriver verksamhet och stöder FNs konventioner för mänskliga rättigheter och erkänner sitt ansvar att följa FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Bolaget investerar i svenska och nordiska bolag, som i sin tur har den övervägande delen av verksamheten i länder med goda legala och regulatoriska ramverk. Bolaget kan dock indirekt (t.ex. genom globala leverantörskedjor i portföljbolag) komma att exponeras mot regioner och situationer där motsvarande lagstiftning och regelverk är obefintliga eller inte är lika utvecklade som i Norden. Sådana situationer kräver mer aktiva åtgärder för att följa upp efterlevnad av mänskliga rättigheter och Bolaget skall därför, om sådant finns, verka för att relevanta policyer och processer finns på plats och följs upp i respektive portföljbolag.

 Creades strävar efter att ha så kompetenta medarbetare som möjligt genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna har stort eget ansvar och har möjlighet att påverka sin arbetssituation, samtidigt som höga krav ställs på arbetsutförandet och leveranssäkerheten. Creades strävar efter att vara en arbetsplats där medarbetarna respekteras, har hög integritet och har möjligheten att diskutera fritt. Creades övertygelse är att rekrytering baserat på kompetens kommer att leda till en ökad mångfald i såväl operativa befattningar som på styrelsenivå och arbetar aktivt för att uppnå detta i rekryteringar till den egna organisationen, i bolag där vi har inflytande samt i valberedningsarbete för styrelsetillsättningar. Bolaget respekterar vidare medarbetares rätt att organisera sig i fackföreningar och rätten att ingå kollektivavtal samt förbjuder alla former av barnarbete och tvångsarbete, diskriminering och köp av sexuella tjänster och barnpornografi.

   6. Medarbetares integritet och informationssäkerhet

Medarbetaruppgifter ska alltid hållas konfidentiella och förvaras i enlighet med gällande dataskyddslagar.

   7. Miljöpåverkan

Bolaget anser att det finns en stark koppling mellan ett konsekvent miljöarbete och långsiktigt värdeskapande. Bolagets mål är, som ovan framgått, att främja en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet samt bidra till målen i FNs Sustainable Development Goals inklusive miljömålen. Detta ska ske genom att följa gällande miljölagstiftning samt aktivt reducera Bolagets miljöpåverkan. Då Bolaget är ett investeringsbolag är verksamhetens direkta påverkan på miljö eller exponering mot miljörisker kraftigt begränsad. Miljöaspekter är dock ett av flera kriterier som vägs in vid analys av möjliga investeringar i portföljbolag med avsikten att minimera negativa miljöeffekter som ett resultat av bolagets verksamhet. Vi skall även i de bolag där vi har inflytande arbeta för ett ändamålsenligt miljöarbete, inklusive att säkerställa att relevanta policyer och processer finns på plats och följs upp.

   8. Intressekonflikter

Bolaget är politiskt oberoende varför anställda och konsulter samt styrelseledamöter ska verka för att affärsbeslut fattas baserat på det bästa för Bolaget och dess aktieägare samt undvika alla handlingar som kan uppfattas som ett gynnande av ett företag, organisation, enskilda personer eller andra intressenter på Bolagets bekostnad. Privata eller andra externa aktiviteter och finansiella intressen ska vidare inte strida emot Bolagets intressen. Vid avtal med eller andra former av uppdrag till närstående ska alltid Bolagets policy för närståendetransaktioner iakttas. Bolaget intar en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater. Varken Bolagets företagsnamn eller tillgångar får användas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.

 

   9. Marknadsföring och reklam

Bolaget bygger långsiktiga relationer med kunder och leverantörer genom att visa ärlighet och integritet i alla våra interaktioner. Allt informationsutbyte, marknadsföring och uttalanden ska vara korrekta, sanningsenliga och i enlighet med gällande lagar.

  10. Konfidentiell information

Bolagets medarbetare eller till Bolaget anslutna konsulter får inte sprida eller missbruka konfidentiell information som ägs av Bolaget eller som Bolaget fått tillgång till av tredje part. Konfidentiell information är en värdefull tillgång och får endast användas för Bolagets affärsändamål. Exempel på konfidentiell information är icke offentlig information om Bolagets verksamhet, finansiell information, strategier, affärstransaktioner, affärsprocesser och utvärdering av olika förvärvsobjekt. Anställda och konsulter förväntas vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa den fysiska säkerheten för konfidentiell information. Alla medarbetare ska ingå ett personligt sekretessavtal avseende konfidentiell information eller på annat sätt vara bunden av tystnadsplikt. Avtalet förblir i kraft även efter uppdragets alternativt anställningens avslutande.

  11. Fysiska och intellektuella tillgångar

Bolagets fysiska och intellektuella tillgångar ska endast brukas för att uppnå Bolagets fastställda affärsmål. Anställda och konsulter är skyldiga att skydda Bolagets tillgångar mot skada, stöld och missbruk.

  12. Redovisning och offentliggörande av finansiell information

Bolagets ekonomiska transaktioner ska redovisas i enlighet med gällande lagar, regelverk och redovisningsstandarder. Redovisningen ska visa transaktioner på ett korrekt och icke‐missvisande sätt. Bolagets redovisning ska vidare vara relevant, tydlig och begriplig. Interna kontrollfunktioner och processer är en förutsättning för att säkerställa korrekt redovisning och rapportering av Bolagets resultat och finansiella ställning. Finansiell information och övrig insiderinformation ska offentliggöras enligt gällande lag, börsregler och övriga föreskrifter samt med iakttagande av Bolagets Informationspolicy. Endast auktoriserad personal får uttala sig om Bolagets finansiella ställning och utsikter i enlighet med Bolagets Informationspolicy.

  13. Insideraffärer

Bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter ska följa alla tillämpliga värdepapperslagar, inklusive regler om marknadsmissbruk och förordningar. Bolagets anställda, konsulter eller styrelseledamöter får inte röja insiderinformation eller använda insiderinformation för handel eller påverka handel med finansiella instrument.

  14. Ansvarsutkrävande, kommunikation och rapportering av överträdelser

Samtliga anställda och konsulter i Bolaget samt representanter inklusive styrelseledamöter är ansvariga för efterlevnad av hållbarhetspolicyn, relevanta lagar och förordningar.

Om medarbetaren har frågor kring eller får vetskap om ett eventuellt brott mot hållbarhetspolicyn eller lagar och förordningar ingår det i arbetsuppgifterna att rapportera till närmaste chef eller vid behov till en högre chef. Rapporten kan vara anonym eller med kontaktuppgifter. Alla sådana rapporter ska behandlas konfidentiellt. Repressalier mot en rapportör är inte acceptabelt.

Mottagare av rapporten eller informationen är skyldig att genast vidta lämpliga åtgärder som syftar till att undersöka om, och hur, eventuellt brott mot lagar, förordningar eller interna policyer kunnat inträffa samt, när tillbörligt eller nödvändigt, korrigera och förebygga brottets återkommande. Bolaget kommer se till att omedelbara åtgärder vidtas vid brott mot lagar, förordningar eller interna policyer och vid behov se till att rapportering sker till berörda myndigheter.

  15. Ändringar och undantag

Bolaget ska upplysa om ändringar och undantag avseende denna hållbarhetspolicy i relation till gällande lagar och förordningar. Med anledning av detta är det ytterst viktigt att de som omfattas av denna hållbarhetspolicy omedelbart rapporterar till närmaste chef ifall de får kännedom om omständigheter eller situationer som potentiellt kan kräva omarbetning och ändringar av hållbarhetspolicyn eller i specialfall, undantag från hållbarhetspolicyn.

_____________________

Denna hållbarhetspolicy har antagits vid sammanträde med styrelsen för Creades AB, 2022 04 07.