Beslut vid årsstämman i Creades

Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

Utdelning

Årsstämman i Creades den 19 april 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att utdelning utgår med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 175 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 21 april 2017, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 26 april 2017.

Beslut att inte genomföra inlösen av aktier

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att inte genomföra inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna med anledning av den beslutade utdelningen samt att aktien handlats till substanspremie sedan förslaget om utdelning offentliggjordes.

Beslut att ändra bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 10 på så sätt att punkten 11 (minskning av aktiekapitalet) i listan över ärenden som behandlas på årsstämman stryks och att det tillhörande andra stycket i paragrafen också stryks. Vidare beslutades att uppdatera § 6 på grund av att den lag som hänvisas till i paragrafen har bytt namn. Bolagsordningen i dess nya lydelse är tillgänglig på Creades hemsida.

Beslut att godkänna överlåtelse av aktier i Inet Holding AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av 4 aktier i Inet Holding AB till en styrelseledamot i Inet. 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. 

 

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 170.000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2016 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2016 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill årsstämman 2018 bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget  samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Stockholm den 19 april 2017

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF