Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Bolagets målsättning är att förvärva och notera ett tidigare onoterat bolag med ett marknadsvärde i storleksordningen SEK 2–5 miljarder.

Som utgångspunkt letar Creaspac inte aktivt investeringar inom en specifik industri utan utgår från teman där de tre viktigaste är (i) Bolag som gynnas av långsiktigt positiva underliggande trender så som teknisk utveckling eller förändringar i den regulatoriska omvärlden, (ii) Bolag som befinner sig vid någon form av vägskäl, t.ex. internationalisering samt (iii) Bolag som har behov av en tydlig huvudägare med förmåga realisera bolagets fulla potential. Med detta sagt är det givetvis så att bolaget har ett antal industrier där man förväntar sig finna bolag som möter dessa teman och därtill ser att man har styrkor som gör Creaspac relevant som investerare och ägare. Exempel på sådana industrier utgörs av finansiella tjänster, ekosystemet kring e-handel, SaaS-och mjukvarubolag samt Industriella varor och tjänster.

 

Besök Creaspacs hemsida

Creades innehav i Creaspac
Creades ägarandel 15%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2022: 459 mkr (5%)

Creades är såväl största ägare som initiativtagare till Creaspac. En viktig bevekelsegrund för att grunda bolaget var att vi såg betydande möjligheter att få ytterligare hävstång på vår historiskt framgångsrika investeringsfilosofi, vårt investeringsteam och vårt flöde av potentiella investeringsmöjligheter. Creaspac letar till stor del efter liknande bolag och investeringssituationer som Creades men med den viktiga skillnaden att transaktionsstorleken skiljer sig åt såtillvida att där Creades normalt köper en minoritets- eller kontrollpost avser Creaspac att förvärva bolagets samtliga aktier och därtill genomföra en notering av bolaget i samband med transaktionen. Arbetet med att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter utförs av Creaspacs ledning med bistånd från Creades investeringsorganisation. Sedan noteringen har detta arbete drivits i högt tempo. Allt annat lika har vi en preferens för att genomföra ett förvärv tidigare snarare än senare, men detta är underordnat det allt annat överskuggande målet att förvärva ett kvalitets- bolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för Creaspacs aktieägare.

Viktiga händelser 2021

  • Creaspac noterades på Stockholmsbörsen den 23 juni. I samband med noteringen fick Creaspac cirka 12 tusen nya aktieägare
  • Sedan noteringen har Creaspac arbetat aktivt med att identifiera och analysera ett större antal möjliga investeringar
  • Den under slutet av året något mer avvaktande marknaden för börsintroduktioner har varit positiv från Creaspacs perspektiv med ett tilltagande flöde av potentiella investeringsmöjligheter