Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Bolagets målsättning är att förvärva och notera ett tidigare onoterat bolag med ett marknadsvärde i storleksordningen SEK 2–5 miljarder.

Som utgångspunkt letar Creaspac inte aktivt investeringar inom en specifik industri utan utgår från teman där de tre viktigaste är (i) Bolag som gynnas av långsiktigt positiva underliggande trender så som teknisk utveckling eller förändringar i den regulatoriska omvärlden, (ii) Bolag som befinner sig vid någon form av vägskäl, t.ex. internationalisering samt (iii) Bolag som har behov av en tydlig huvudägare med förmåga realisera bolagets fulla potential. Med detta sagt är det givetvis så att bolaget har ett antal industrier där man förväntar sig finna bolag som möter dessa teman och därtill ser att man har styrkor som gör Creaspac relevant som investerare och ägare. Exempel på sådana industrier utgörs av finansiella tjänster, ekosystemet kring e-handel, SaaS-och mjukvarubolag samt Industriella varor och tjänster.

 

Besök Creaspacs hemsida

Creades innehav i Creaspac
Creades ägarandel 19,3%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 maj 2024: 499 mkr (5%)

Creades är såväl största ägare som initiativtagare till Creaspac. En viktig bevekelsegrund för att grunda bolaget var att Creades såg betydande möjligheter att få ytterligare hävstång på bolagets historiskt framgångsrika investeringsfilosofi, investeringsteam och flödet av potentiella investeringsmöjligheter. Creaspac letar till stor del efter liknande bolag och investeringssituationer som Creades men med den viktiga skillnaden att transaktionsstorleken skiljer sig åt såtillvida att där Creades normalt köper en minoritets- eller kontrollpost avser Creaspac att förvärva bolagets samtliga aktier och därtill genomföra en notering av bolaget i samband med transaktionen.

Arbetet med att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter utförs av Creaspacs ledning med bistånd från Creades investeringsorganisation. Under året har detta arbete drivits i högt och ökande tempo. Allt annat lika har bolaget en preferens för att genomföra ett förvärv innan bolagets investeringsperiod löper ut i juni 2024, men detta är underordnat det allt annat överskuggande målet att förvärva ett kvalitetsbolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för Creaspacs aktieägare.

Viktiga händelser 2023

  • Creaspac har under året utvärderat ett större antal investeringsmöjligheter, dock utan att någon av dessa bedömts vara tillräckligt attraktiv för att rekommenderas som investering till bolagets aktieägare
  • Den makroekonomiska utvecklingen med generellt lägre värderingar och en mer eller mindre stängd marknad för börsnoteringar stärker Creaspacs erbjudande och konkurrenskraft
  • Antalet och kvaliteten på de diskussioner Creaspac har varit engagerade har ökat under året