Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom en viss tid därefter förvärva ett onoterat bolag.

Besök Creaspacs hemsida

Creades är så kallad sponsor till Creaspac, och investerar totalt 375 MSEK i Creaspac (motsvarande ett ägande om 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Creaspac) med avsikt att vara långsiktig huvudägare i Creaspacs verksamhet.

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag som verkar på marknader som genomgår förändring, med potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med ett bolagsvärde uppgående till cirka 2-5 MDSEK (exkl. skuldsättning).

Innan ett förvärv genomförs kommer Bolagets styrelse att presentera förvärvet för aktieägarna vid en bolagsstämma där bolagsstämman måste godkänna förvärvet för att detta ska få genomföras. Aktieägare som inte godkänner ett sådant förvärv kommer under vissa förutsättningar att ha rätt att få sina aktier inlösta.

Creades innehav i Creaspac
Creades ägarandel 15%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2021: 377 mkr (3%)