Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2020:

De tre största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Spiltan Fonder AB, och SEB Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB
  • Martin Gärtner, som representerar SEB Fonder.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, utsågs 2020 till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2021, som avses hållas den 14 april 2021, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 12 oktober 2020

Sven Hagströmer

Ladda ner denna nyhet som PDF