Substansvärde per 2022-08-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till -33,5 %. OMXSGI avkastade -24,6 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 augusti uppgår till 63 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 26 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.

 

 

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 695 000 2 695 20 32
Creaspac 4 275 000 396 3 5
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 1 812 13 21
Onoterade tillgångar
Instabox 1 000 7 11
Apotea 301 2 4
Inet 249 2 3
StickerApp 242 2 3
Mentimeter 175 1 2
Amcap 150 1 2
Röhnisch 109 1 1
Findity 102 1 1
Stabelo 89 1 1
Övriga onoterade värdepapper 273 2 3
Övriga tillgångar och skulder netto2 932 7 11
Totalt 8 524 63 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Medcap och Seafire med ett sammantaget värde om SEK 449 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 988 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 95 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende augusti 2022 redovisades den 5 september 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.