Substansvärde per 2021-06-30

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +23 (+22) procent. OMXSGI avkastade under samma period +22 (-4) procent

Creades substansvärde uppgick den 30 juni 2021 till 78 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 64,1 kronor per aktie beräknat på samma antal aktier som efter den i april genomförda spliten.

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 4 162 31 39
Creaspac 3 750 000 366 3 3
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 278 17 21
Onoterade tillgångar
Tink 723 5 7
StickerApp 620 5 6
Apotea 477 4 4
Inet 406 3 4
PriceRunner 370 3 3
Instabox 346 3 3
Röhnisch 75 1 1
Yabie 64 1
Övriga onoterade värdepapper 195 1 2
Övriga tillgångar och skulder netto2 555 4 5
Totalt 10 637 78 100
  1. 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 515 mn, motsvarande 23 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 868 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 per aktie efter split 10/1) varav första fjärdedelen har utbetalts. Återstående 1,05 kr kommer att utbetalas i tre delar (totalt SEK 143 mn) och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).