Substansvärde per 2023-10-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - oktober 2023 uppgår till -9 %. OMXSGI avkastade +1 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 oktober uppgår till 59 kronor per aktie. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 862 000 2 982 22 37
Creaspac 4 830 000 464 3 6
Seafire 8 118 751 55 1
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 1 610 12 20
Onoterade tillgångar
StickerApp 567 4 7
Instabee2 394 3 5
Inet 262 2 3
Mentimeter 247 2 3
Apotea 200 1 3
Stabelo 152 1 2
Findity 102 1 1
Röhnisch 55 1
Chassi Group 47 1
Kreditz 45 1
Övriga onoterade värdepapper 268 2 3
Övriga tillgångar och skulder netto3 518 4 7
Totalt 7 968 59 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Sdiptech och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 586 mn, motsvarande 36 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
  3. 3 Varav SEK 150 mn avser konvertibelt skuldebrev till Instabee och SEK 371 mn likvida medel. Utöver de likvida medlen finns SEK 47 mn oinvesterat i kapitalförsäkringen. På årsstämman 2023 beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 95 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.