Substansvärde per 2022-12-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-december 2022 uppgår till -30%. OMXSGI avkastade -22 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 december uppgår till 65 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 20 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 725 000 3 516 26 40
Creaspac 4 830 000 459 3 5
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 1 856 14 21
Onoterade tillgångar
Instabee 740 5 8
StickerApp 369 3 4
Apotea 301 2 3
Inet 227 2 3
Stabelo 186 1 2
Mentimeter 175 1 2
Findity 102 1 1
Chassi Group 59 1
Röhnisch 58 1
Övriga onoterade värdepapper 280 2 3
Övriga tillgångar och skulder netto2 526 4 6
Totalt 8 854 65 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Medcap och Seafire med ett sammantaget värde om SEK 458 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 613 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 48 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisades den 15 augusti 2023. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.