Substansvärde per 2024-03-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - mars 2024 uppgår till 0 %. OMXSGI avkastade +9 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 mars uppgår till 67 kronor per aktie. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 862 000 3 663 27 40
Creaspac 4 830 000 486 4 5
Seafire 8 118 751 49 1
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 211 16 24
Onoterade tillgångar
StickerApp 713 5 8
Instabee2 278 2 3
Inet 274 2 3
Apotea 272 2 3
Mentimeter 247 2 3
Stabelo 133 1 1
Klarna 118 1 1
Findity 102 1 1
Röhnisch 51 1
Kreditz 45
Övriga onoterade värdepapper 182 1 2
Övriga tillgångar och skulder netto3 314 2 3
Totalt 9 136 67 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Sdiptech och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 718 mn, motsvarande 32 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
  3. 3 Övrigt omfattar också konvertibelt skuldebrev inklusive upplupen ränta, till Instabee och SEK 191 mn avseende likvida medel. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 127 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.