Substansvärde per 2021-09-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-september uppgick till +35 (+47) procent. OMXSGI avkastade under samma period +24 (+8) procent

Creades substansvärde per aktie uppgår till 86 kronor. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 4 828 36 42
Creaspac 3 750 000 375 3 3
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 160 16 19
Onoterade tillgångar
PriceRunner 831 6 7
Tink 723 5 6
StickerApp 621 5 5
Apotea 477 4 4
Inet 462 3 4
Instabox 346 3 3
Amcap Group 150 1 1
Röhnisch 117 1 1
Övriga onoterade värdepapper 279 2 2
Övriga tillgångar och skulder netto2 239 2 2
Totalt 11 608 86 100
  1. 1 De tre största innehaven är Embracer, Exsitec och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 463 mn, motsvarande 21 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 675 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 kr per aktie efter split 10/1) varav två fjärdedelar har utbetalts. Återstående 0,70 kr kommer att utbetalas i två delar (totalt SEK 95 mn) och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).