Substansvärde per 2021-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-november 2021 uppgår till +47,4 %. OMXSGI avkastade +32,6 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 november uppgår till 93 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 46%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

 

 

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 5 364 40 43
Creaspac 3 750 000 379 3 3
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 653 20 21
Onoterade tillgångar
PriceRunner 1 059 8 8
Tink 723 5 6
StickerApp 621 5 5
Apotea 477 4 4
Inet 461 3 4
Instabox 396 3 3
Amcap 150 1 1
Röhnisch 117 1 1
Övriga onoterade värdepapper 237 2 2
Övriga tillgångar och skulder netto2 - 37
Totalt 12 602 93 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Midsona och Truecaller med ett sammantaget värde om SEK 559 mn, motsvarande 21 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 447 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 kr per aktie efter split 10/1) varav tre fjärdedelar har utbetalts. Återstående 0,35 kr kommer att utbetalas i februari 2022 och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2022 kommer att redovisas den 15 augusti 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.