Delårsrapport Creades AB 1 januari – 30 juni 2021

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +23 procent för första halvåret 2021.

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +23 (+22) procent. OMXSGI avkastade under samma period +22 (-4) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till +7 (+31) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet +7 (+17) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till 31,94 (7,89) justerat för split 10/1
  • Bolaget har genomfört en split där 10 nya aktier har erhållits för varje gammal
  • Den i april föreslagna nyemission om SEK 1 000 mn slutfördes i maj
  • I april förvärvades 12 % av PriceRunner för SEK 370 mn
  • I juni noterades Creaspac AB på Nasdaq Stockholm, en SPAC med Creades som initiativtagare och största ägare. Creades har investerat SEK 375 mn
  • I juni avtalades om avyttring av hela Creades innehav i Tink för SEK 723 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2021 finns i bifogad PDF.

 

Stockholm den 13 juli 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF