KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 april 2016 klockan 16.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 april 2016, dels anmäler sig till stämman senast fredagen den 1 april 2016 per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 1 april 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av justeringspersoner
6.    Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.    Beslut om:
       a.    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
       b.    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
       c.    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10.    Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11.    Val av:
       a.    styrelseledamöter,
              i.    omval av Marianne Brismar
              ii.    omval av Sven Hagströmer
              iii.    omval av Hans Karlsson
              iv.    omval av Jane Walerud
              v.    omval av Per Frankling
              vi.    nyval av Hans Toll
              vii.    nyval av Cecilia Hermansson
       b.    styrelseordförande,
              i.     omval av Sven Hagströmer
       c.    revisor
              ii.    omval av Ernst & Young AB
12.    Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
13.    Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14.    Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram)
15.    Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier
16.    Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
17.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b – Förslag avseende resultatdisposition

Med beaktande av förslag enligt punkt 14 om inlösen föreslår styrelsen och verkställande direktören att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 2 och 9-11 – Förslag avseende styrelse m m

Valberedningen, som består av Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Bertil Villard, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB, och Staffan Malmer, som representerar sig själv, föreslår att:

  • Sven Hagströmer utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
  • Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9).
  • Styrelsearvode ska utgå med 165 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Per Frankling, innebärande en ökning från föregående år om 3 %. Till Sven Hagströmer och Per Frankling ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode utgår för arbete i ersättningsutskottet. Revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning (punkt 10).
  • Omval av styrelseledamöterna Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud och Per Frankling samt nyval av Hans Toll och Cecilia Hermansson (punkt 11).
  • Omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande (punkt 11).
  • Omval av Ernst & Young AB (med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2017 (punkt 11).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.creades.se.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen


Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget (verkställande direktören och CFO).

Bolagets ersättningsmodell ska innebära att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast kontant ersättning, rörlig ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Det fullständiga förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 25.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 22.718,580752  kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter fondemissionen ovan) med indragning av högst 523.333 aktier.

Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av kontanter. Förslaget innebär i huvudsak följande.

För varje aktie i Creades erhåller bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, en inlösenrätt. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter föreslås bli den 13 april 2016 och sista dag för handel med Creades-aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter beräknas således till den 11 april 2016. Anmälningsperioden föreslås löpa från och med den 18 april 2016 och till och med den 6 maj 2016 och handel i inlösenrätter beräknas starta den 18 april 2016 och pågå till och med den 3 maj 2016. Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske omkring den 23 maj 2016.

En informationsbroschyr som närmare beskriver inlösenprogrammet kommer att finnas tillgänglig innan anmälningsperioden inleds.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 5.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs av årsstämman och med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 14 på dagordningen för årsstämman). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 4.595,520303 kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av det kvotvärdet aktierna i bolaget har efter fondemission samt högsta möjliga inlösen enligt punkt 14 på dagordningen för årsstämman) med indragning av 104.898 A-aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram (”Återköpsprogrammet”). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Handelsbanken och SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken och SEB ska vara berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista handelsdagen före årsstämman, den 6 april 2016, med avdrag av två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 196,00 kronor per inlöst aktie. Handelsbanken och SEB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 104.898 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen (med beaktande av föreslagna beslut enligt punkt 14 på dagordningen för årsstämman). Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission respektive minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2017 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.
                                                                     ____________________
Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier

I bolaget finns totalt 13.083.329 aktier, varav 8.817.454 A-aktier (en röst per aktie) och 4.265.875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 9.244.041,5 röster.

Handlingar m m

Årsredovisningen och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen avseende förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 17 mars 2016 och sänds till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.


Stockholm i mars 2016
Creades AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF