Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Creades fastställd till 28 april 2021

Vid Creades årsstämma tidigare idag, den 14 april 2021, beslutades om uppdelning av bolagets befintliga 12 465 128 aktier (split), varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio nya aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 28 april 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 26 april 2021. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 27 april 2021.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. I samband med aktieuppdelningen kommer A-aktien att överta befintlig handelsplats på Nasdaq Stockholm.
B-aktien kommer att förbli onoterad.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

A-aktierna: SE0015661236

B-aktierna: SE0015661244

Creades årsstämma beslutade även om utdelning med 14,00 kr per aktie fördelat på fyra utbetalningstillfällen. Med anledning av aktiespliten uppgår utdelningen vid det första utbetalningstillfället, vilket infaller innan aktiespliten, till 3,50 kronor per aktie, medan utdelningen vid de senare utbetalningstillfällena, vilka sker efter aktiesplitens genomförande, uppgår till 0,35 kronor per aktie.

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 124 651 280, varav 81 992 530 A-aktier och 42 658 750 B-aktier.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Denna information är sådan information Creades AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 17.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF