Beslut vid årsstämma i Creades 21 april 2020

Årsstämman beslutade om ordinarie utdelning med 14,00 kronor per aktie, samt om engångsutdelning om 10,50 kronor per aktie, fördelat på tre utbetalningar. Årsstämman beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

Utdelning

Årsstämman i Creades den 21 april 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om ordinarie utdelning med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total ordinarie utdelning om cirka 174 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 23 april 2020, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 28 april 2020.

Utöver ordinarie utdelning beslutade årsstämman om engångsutdelning med 10,50 kr per aktie fördelat på tre utbetalningar med 3,50 kr per tillfälle, vilket ger en total engångsutdelning om cirka 130 Mkr.  Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 14 juli 2020 med beräknad utdelning 17 juli 2020, 15 oktober 2020 med beräknad utbetalning 20 oktober 2020, och den 28 januari 2021 med beräknad utbetalning 2 februari 2021.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Hélène Barnekow valdes till ny styrelseledamot. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande.  Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 200.000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2019 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2019 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Överlåtelse av aktier i dotterbolag till styrelseledamöter i dotterbolagen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av aktier i Inet Holding AB, Röhnisch Holding AB och PRNT Printing Solutions Holding AB, till styrelseledamöter i respektive bolag.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill årsstämman 2021 bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ändringar i bolagsordningen.

 

Stockholm den 21 april 2020

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF