Antal aktier och röster i Creades 30 juni 2015

Creades har, efter genomfört inlösenprogram och indragning av syntetiskt återköpta aktier, 13.083.329 aktier med 9.244.041,5 röster

Bakgrund
Den 16 april 2015 beslutade Creades årsstämma om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Tjugofem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades, i utbyte mot ett kontant vederlag om 256 kronor.

Årsstämman den 16 april 2015 beslutade även om indragning av 539.514 syntetiskt återköpta aktier, med återbetalning till aktieägaren Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Utfall
Inlösenförfarandet och indragningen av de syntetiskt återköpta aktierna har nu genomförts. En minskning av aktiekapitalet har först genomförts med 22.146,630781 kronor genom indragning av 558.337 A-aktier i inlösenförfarandet och därefter med 22.390,748636 kronor genom  indragning av 539.514 syntetiskt återköpta A aktier. I syfte att återställa aktiekapitalet genomfördes i samband med inlösenförfarandet en fondemission om 25.000 kronor, utan utgivande av nya aktier, därefter  i samband med indragning av de syntetiskt återköpta aktierna genomfördes ytterligare en fondemission om 25.000 kronor, utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionerna registrerades av Bolagsverket under juni månad.

Creades har nu totalt 13.083.329 aktier, varav 8.817.454  A-aktier (1 röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 9 244 041,5 röster.


För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 30 juni 2015
Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 30 juni 2015, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF