KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till extra bolagsstämma fredag den 21 maj 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomförs Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nå...

Förutsättningar för deltagande

En aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdag den 12 maj 2021,

• dels anmäla sig senast torsdag den 20 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 12 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.creades.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdag den 20 maj 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se, senast tisdag den 11 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Creades AB (publ), Ingmar Bergmans gata 4, 7tr, 114 34 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.creades.se, senast söndag den 16 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Sven Hagströmer eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordföranden vid stämman.

Punkt 2 – Val av justeringspersoner

Till personer att justera protokollet föreslås Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmo­aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, från den 27 april 2021, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 48 676,777405 kronor genom nyemission av högst 11 111 111 nya A-aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna de nya A-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

 1. Teckningskursen ska vara 90 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat private placementförfarande. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.
 1. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 7 maj 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 7 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.
 1. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 1 juni 2021 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 15 juni 2021.

Verkställande direktör eller den han utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten, däribland att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl, inklusive men inte begränsat till att tillse att s.k. BTA (dvs. betald tecknad aktie) ska levereras till tecknarna.

Styrelsen har även upprättat handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Den av årsstämman 2021 beslutade vinstutdelningen, bestämd som ett belopp per aktie (justerat pga. sedermera genomförd split 10:1), kommer efter emissionen att utbetalas på fler aktier än tidigare, vilket medför att det totala utdelningsbeloppet ökar något.

____________________

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier

I bolaget finns totalt 124 651 280 aktier, varav 81 992 530 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 86 258 405 röster. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar m m

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.creades.se, senast från och med den fredag 30 april 2021. De sänds också till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.creades.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF