Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 20 april 2012

Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette.

Extra bolagsstämma i Creades AB (publ) den 20 april 2012 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Bolagsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2013 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Stockholm den 20 april 2012

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF