Kallelse till årsstämma i Creades

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 klockan 14.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2013, dels anmäler sig till stämman senast onsdagen den 17 april 2013 per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm, via telefon
08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd onsdagen den 17 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 11. Val av: a) styrelseledamöter, b) styrelseordförande, och c) revisor
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen
 14. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 2 och 9-12 – Förslag avseende styrelse och valberedning m m

Enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 20 april 2012 ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Bolagets fyra största ägare per den 30 september 2012 var Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, och Algonquin AB (som har avböjt att delta i valberedningen). Med anledning av det vid den extra bolagsstämman den 15 februari 2013 fattade beslutet om ett inlösenerbjudande till Creades aktieägare kommer valberedningens sammansättning att justeras baserat på ägarförhållandena i bolaget efter erbjudandets genomförande.

Definitiva uppgifter om deltagande i inlösenerbjudandet och om de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget efter erbjudandets genomförande kommer att vara tillgängliga omkring den 4 april 2013. Justeringarna i valberedningens sammansättning, och valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt principer för utseende av valberedning kommer att offentliggöras så snart som möjligt därefter.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

I syfte att möjliggöra framtida beslut om inlösen av aktier utan samtidig ändring av gränserna för antalet akter i bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna ändras från 15.000.000 – 60.000.000 till 5.000.000 – 20.000.000.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2014 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande ett antal aktier som högst uppgår till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.

____________________


Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 13 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier

Per dagen för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453
A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster. Extra bolagsstämman den 15 februari 2013 beslutade om ett inlösenerbjudande, varigenom högst 7.090.755 aktier i bolaget kan lösas in. Utfallet av det pågående inlösenerbjudandet och antalet aktier och röster i Creades efter erbjudandets genomförande kommer att offentliggöras omkring den 4 april 2013. Biovestor AB (Sven Hagströmer med familj) har vidare begärt omstämpling av A-aktier till B-aktier, i syfte att Biovestors innehav efter inlösenerbjudandets genomförande ska motsvara mindre än 50 procent av rösterna i Creades. Biovestors andel av aktierna och rösterna i Creades efter erbjudandets genomförande kommer att offentliggöras omkring den 4 april 2013.

Handlingar m m

Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets kontor och på www.creades.se senast från och med den 2 april 2013 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF