Antal aktier och röster per 2012-02-29

Antalet aktier i Creades efter indragning uppgår nu till 26.258.737 st.

Creades AB (publ) ("Creades") har efter beslut av årsstämma den 20 februari 2012 genomfört en minskning av aktiekapitalet med 20.077,96 kronor genom indragning av 1.052.503 aktier för återbetalning till aktieägaren Svenska Handelsbanken AB. En fondemission om 21.000 kronor, utan utgivande av nya aktier, har även genomförts i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen har registrerats av Bolagsverket under februari månad och därefter uppgår aktiekapitalet till 500.922,04 kronor. Därigenom har antalet aktier och röster i bolaget minskat från 27.311.240 till 26.258.737.

Stockholm den 29 februari 2012

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Uppgifterna ovan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument enligt vilka ett bolag som minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget skall offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då minskningen har skett.

Ladda ner denna nyhet som PDF