Viktig information - Creades etablerar SPAC på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Creades etablerar SPAC på Nasdaq Stockholm och avser att investera 375 Mkr i egenskap av sponsor

Creades AB (publ) (”Creades”) har etablerat Creaspac AB (”Creaspac” eller ”Bolaget”) vilket är ett svenskt publikt förvärvsbolag, så kallat SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Avsikten är att genomföra en notering av Creaspacs aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och i samband med Noteringen ta in kapital uppgående till cirka 2,5 miljarder kronor (”Erbjudandet”) och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Creades avser investera 375 miljoner kronor i Creaspac, vilket motsvarar cirka 15 procent av Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent av Erbjudandet.

Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades, kommenterar:

Det är väldigt roligt att idag i egenskap av ordförande kunna presentera Creaspac. Creades har under lång tid, mycket lönsamt, investerat i företag på såväl den noterade som den onoterade marknaden och har tack vare detta ett stort nätverk och kompetens som ger tillgång till unika investeringsmöjligheter. Genom noteringen av Creaspac kan institutioner och privatpersoner tillsammans med Creades förvärva ett onoterat framgångsrikt bolag och äga det i noterad miljö. Jag ser mycket fram emot denna spännande resa där vi har alla förutsättningar att genomföra ett intressant, långsiktigt och inte minst lönsamt förvärv på ett transparent sätt inom ramen för Creaspac.”

John Hedberg, VD på Creades, kommenterar:

Under Creades nio verksamma år har vi, tillsammans med andra ägare, genererat en imponerade värdeutveckling för våra portföljbolag och för våra aktieägare. Creaspac möjliggör samarbete med fler investerare, både institutionella och privata, och ett effektivt sätt för att skala upp vår verksamhet. Vi ser fram emot att påbörja nästa steg i Creades historia tillsammans med likasinnade investerare.

Bakgrund

Creades har etablerat förvärvsbolaget Creaspac med avsikten att ta in kapital uppgående till cirka 2,5 miljarder kronor i samband med en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Initialt blir Creaspac därmed ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av Creaspac kommer det förvärvade bolaget utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna.  

Bakgrunden till bildandet av Creaspac är att Creades ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade, samtidigt som privata och institutionella investerare får möjligheten att bli långsiktiga ägare till ett framgångsrikt bolag.

En börsnotering av Creaspac är även ett naturligt steg i Creades utveckling av sin investeringsverksamhet då det möjliggör för Creades, genom Creaspac, att investera i transaktioner som är större och/eller i bolag som önskar mer expansionskapital än vad Creades kan erbjuda på egen hand.

Creades kommer att vara så kallad sponsor till Creaspac och investerar totalt 375 miljoner kronor i Bolaget, vilket motsvarar ett ägande om 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Creaspac efter Erbjudandet. Creades avsikt är att vara en långsiktig huvudägare i Creaspac även efter det att Creaspac har genomfört ett förvärv.

Creades tecknar aktier i Creaspac på samma villkor som övriga investerare. Därutöver kommer Creades, i egenskap av initiativtagare och sponsor till Creaspac, att erhålla teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget. På så sätt har Creades ett starkt incitament att vara en långsiktig och engagerad ägare som bidrar till Bolagets utveckling. Det är även Creades investeringsorganisation som kommer att bistå Creaspac med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för Bolagets styrelse. Creades stora nätverk och kompetens gör Creades väl positionerat att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för Creaspacs räkning och Creades erfarenhet från att utveckla framgångsrika bolag skapar vidare förutsättningar för värdeskapande över lång tid.

Information om Creaspacs planerade Erbjudande och Notering

Aktierna i Creaspac kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Creaspac förväntas tillföras cirka 2,5 miljarder kronor före transaktionskostnader genom den nyemission av aktier som avses genomföras i samband med Erbjudandet.

Inför den planerade Noteringen har cornerstoneinvesterare, däribland Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av Erbjudandet. Vidare kommer Creades att teckna aktier motsvarande cirka 15 procent av Erbjudandet genom en investering om 375 miljoner kronor. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent av Erbjudandet.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som Creaspac kommer att upprätta inför Erbjudandet och den planerade Noteringen. Prospektet förväntas offentliggöras av Creaspac under de närmaste dagarna i juni 2021.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Creaspac uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Creaspac inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.

Första dag för handel av Creaspacs aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av juni 2021.

Om Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market.

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling. Creaspac förväntas förvärva ett målbolag med cirka 2-5 miljarder kronor i bolagsvärde (exkl. skuldsättning). Även om Creaspac inte är begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer har Creades, vars investeringsorganisation bistår Creaspac med transaktionsrelaterade rådgivningstjänster, erfarenhet från investeringar i och god kunskap om bolag inom finansiella tjänster, e-handel och relaterade tjänster, mjukvaru-/SAAS-bolag, gaming (spel, inte betting) och industriföretag inom konsumentvaror.

Creaspacs styrelse

Styrelsen i Creaspac består av följande sju ledamöter, varav fem är oberoende i förhållande till Creades.

  • Ordförande i styrelsen är Sven Hagströmer (även ordförande i Creades) som har lång erfarenhet från noterad miljö och investeringsverksamhet, bland annat från Creades, Avanza, och Investor.
  • Peter Nilsson är oberoende vice ordförande i styrelsen. Peter Nilsson har lång erfarenhet från noterad miljö genom bland annat Swedish Match, Duni och Sanitec och har sedan 2004 varit Senior Industrial Advisor inom EQT-sfären och därutöver genomfört ett antal egna investeringar.
  • Anna Nordell-Westling är medgrundare och marknadschef på AI-företaget Sana Labs och har mångårig erfarenhet av att bygga starka varumärken och har arbetat mycket med snabbväxande tech- och AI-bolag samt med Fortune 500 bolag i olika sektorer.
  • Anna Ryott har lång erfarenhet av hållbara investeringar och sitter idag i ett flertal olika styrelser, är principal på Summa Equity och har tidigare varit bl a vice VD på Norrsken, VD på Swedfund, vice VD på Storåkers McCann och managementkonsult på McKinsey.
  • Annika Sigfrid har mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen genom arbete på ledande investmentbanker både i Sverige och internationellt och arbetar idag som fristående oberoende rådgivare samt investerar i privata bolag.
  • Pär Svärdson har omfattande erfarenhet som entreprenör inom e-handel och är bland annat medgrundare av Adlibris och Apotea, där han också är VD, och sitter i styrelsen för ett flertal privata bolag.
  • Hans Toll har lång erfarenhet inom aktieanalys och kapitalförvaltning från bland annat Investor och RAM Rational Asset Management och från styrelsearbete i noterad miljö genom Avanza och Creades.

Creaspacs ledande befattningshavare

Ledningen i Creaspac består av VD John Hedberg (VD för Creades) och CFO Christina Hilmersson (CFO i Creades).

John Hedberg har lång erfarenhet av investeringar och bolagsutveckling i såväl noterad som onoterad miljö. John Hedberg har sedan 2016 arbetat som verkställande direktör på Creades och var innan dess Partner på Nordic Capital. Christina Hilmersson har arbetat som CFO på Creades sedan 2012 och har innan dess arbetat som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB och på befattningar som ekonomi/redovisningschef och verkställande direktör för bolag inom tillverkande industri.

Creades roll och investering i Creaspac

Som anges ovan kommer Creades att vara så kallad sponsor till Creaspac och kommer, genom en investering om 375 miljoner kronor, att äga 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Creaspac efter Erbjudandet (förutsatt fullteckning) med avsikten att vara en långsiktig större ägare i Creaspac. Creades kommer därmed att investera på samma villkor som övriga investerare för att skapa gemensamma intressen och incitament. I egenskap av sponsor och initiativtagare kommer Creades även att erhålla 3 750 000 sponsoroptioner (”Sponsoroptionerna”) i Creaspac vederlagsfritt (motsvarande 15 procent av utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att detta fulltecknas). Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 100 SEK plus en löpande ackumulerad uppräkning om 7,5 procent årligen från dagen efter den bolagsstämma som har godkänt det förvärv som Creaspac har som syfte att genomföra (”Godkännandedagen”). Sponsoroptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast på Godkännandedagen och senast inom fem år från Godkännandedagen.

Sponsoroptionerna är konstruerade så att om optionerna utnyttjas för teckning när sex månader eller mer förflutit från Godkännandedagen har Creaspac rätt att begära att teckning av aktierna istället ska ske till aktiens kvotvärde, men att ett färre antal aktier då emitteras. Skulle Bolaget välja denna alternativa lösenmodell innebär det alltså att mindre kapital tillförs Bolaget och färre nya aktier emitteras, vilket leder till mindre utspädning för befintliga aktieägare.

Om Creades

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 70–75 procent av noterade innehav och till cirka 25-30 procent av onoterade innehav. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza, och bland Creades onoterade innehav finns bolagen Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, StickerApp och Tink. Creades substansvärde uppgick per den 31 maj 2021 till 10 341 miljoner kronor.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank AB (publ) har anlitats som Joint Bookrunner i det planerade Erbjudandet och Noteringen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Creaspac i samband med det planerade Erbjudandet och Noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:
John Hedberg, VD
+46 (0) 70 629 23 37
john.hedberg@creades.se

Denna information är sådan information som Creades AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 07:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Creades AB (publ) eller Creaspac AB ("Bolaget").

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, samt i Storbritannien (varje sådant land, ett "relevant land") är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i det relevanta landet i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i Creaspac kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri får endast distribueras till, och är endast riktade till personer i Storbritannien som är, (i) personer med professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) personer som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern ("personer och företag med hög nettoförmögenhet, etc"); (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (vi) personer till vilka en inbjudan att engagera sig i en investeringsaktivitet (i enlighet med betydelsen av section 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Ladda ner denna nyhet som PDF