Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

Antalet aktier och röster i Creades har under april månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktier som beslutades vid Creades årsstämma den 14 april 2021, varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delats upp i tio nya aktier.

Per den 30 april 2021 uppgår det totala antalet aktier i Creades till 124 651 280 aktier (tidigare 12 465 128 aktier), varav 81 992 530 är A-aktier med en röst vardera och 42 658 750 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 86 258 405 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 546 086 SEK.       

Creades innehar per den 30 april 2021 inga egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Denna information är sådan som Creades AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF