Särskilda granskningen slutförd utan anmärkningar

Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades den 26 oktober 2012 ett förslag om särskild granskning, vilket på grund av Pan Capitals andel av aktierna i Creades biträddes av minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

I samband med inlösenförfarandet har Pan Capital försetts med full information i de avseenden som avsågs i förslaget till granskning. Informationen har sammanställts och skickats ut till alla aktieägare samt tillhandahållits på Creades hemsida. Pan Capital har funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla därmed är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen. Ett brev har gått ut till samtliga aktieägare angående avbrytande av granskningen.

Då ett fåtal aktieägare motsatte sig avbrytandet genomfördes den särskilda granskningen av advokat Ola Lidström, Advokatfirman Törngren Magnell, som särskild granskningsman. Granskningen slutfördes under juni. Enligt rapporten från granskningsmannen ledde granskningen inte till några anmärkningar. Rapporten bifogas detta pressmeddelande.

Stockholm den 16 juli 2013

Stefan Charette

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 16 juli 2013 klockan 08.20.

Ladda ner denna nyhet som PDF