Beslut vid årsstämma i Creades

Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag

Utdelning
Årsstämman i Creades den 10 april 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att utdelning utgår med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 175 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 12 april 2018, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 17 april 2018.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ersättning till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 173.000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2017 och ansvarsfrihet
Räkenskaperna för 2017 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill årsstämman 2019 bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Stockholm den 10 april 2018

Creades AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF