Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 2  september 2013 och omvandling av aktier

Extra bolagsstämma i Creades den 2 september 2013 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpa aktier.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

På bolagsstämman framlades yttrandet avseende den särskilda granskning som genomförts, varvid granskningsmannen rapporterade att granskningen inte föranlett några anmärkningar.

Creades största aktieägare Biovestor AB, med Sven Hagströmer som huvudägare, har i samband med bolagsstämman begärt att 1.450.000 av Biovestors A-aktier i Creades ska omvandlas till B-aktier. Omvandlingen sker för att begränsa Biovestors röstinflytande till att vara lägre än 50 procent även efter indragningen av syntetiskt återköpta aktier. Biovestors röstandel kommer att vara 49,8 procent.

Efter registrering av åtgärderna kommer bolaget att ha totalt 15.259.139 aktier, varav 10.659.139 A-aktier (en röst per aktie) och 4.600.000 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 11.119.139 röster.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 2 september 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Ladda ner denna nyhet som PDF