Definitioner

 • Administrationskostnader - Kostnader för administration och personal (inklusive bonus), för Creades AB.
 • Aktiens avkastning per aktie - Aktiekursens värdeförändring under året, justerad med återinvesterad utdelning och eventuell inlösen, i förhållande till aktiekursen vid periodens början.
 • Avkastning på substansvärdet - Värdeförändring på substansvärdet per aktie under året, justerad med reglerad utdelning återinvesterad till substansvärdet, beslutad ännu ej utbetald utdelning och eventuell inlösen, i förhållande till substansvärdet per aktie vid periodens början.
 • Finansiella intäkter och kostnader - Ränteintäkter och räntekostnader samt realiserat och orealiserat resultat för syntetiska aktier och optioner.
 • Förvaltningsresultat - Förvaltningsresultatet är den del av substansvärdets förändring som beror på värdeutvecklingen i portföljbolagen. Beräknas som rörelseresultat före administrationskostnader.
 • Investmentföretag - Termen investmentföretag används med samma betydelse som enligt IFRS 10.
 • Marknadsvärde - Noterade innehav värderas till senaste avslutskurs på balansdagen. Fastställandet av marknadsvärde avseende onoterade innehav sker genom att använda olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda innehavet.
 • Resultat per aktie - Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
 • Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
 • Substansvärde - Eget kapital plus beslutad men ännu ej utbetald utdelning. Anger i princip värdet av Creades nettotillgångar inklusive orealiserade övervärden.
 • Substansvärdesrabatt/premie - Skillnaden mellan börskursen och substansvärdet per aktie i förhållande till substansvärdet.
 • Totalavkastning - Se Avkastning på substansvärdet.
 • Verkligt värde - Se Marknadsvärde.
 • Värdeförändring värdepapper - I begreppet värdeförändring värdepapper ingår både realiserade och orealiserade värdeförändringar inklusive eventuell utdelning.
 • Värdepappersportfölj - Samtliga aktierelaterade värdepapper såsom t.e.x. aktier och andelar och utställda optioner.