Avyttring av aktier samt omvärdering av Creades innehav i Tink 2020

Creades har i dag avyttrat aktier i Tink för SEK 108 mn. Transaktionen medför en uppvärdering av innehavet i Tink med SEK 131 mn för Creades ursprungliga innehav. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2020 uppgick värdet på totala innehavet till SEK 288 mn. Efter avyttringen äger Creades aktier i Tink värderade till SEK 311 mn.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 11 december 2020

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december, klockan 08:20 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF