Resultat av tillförande av tillgångar från Öresund

Creades tillförs 59 procent av tillgångarna i Öresund motsvarande ett substansvärde om 3.643 Mkr eller 133 kr per aktie.

Bakgrund
Vid en extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 16 december 2011 beslutades att Öresund skall delas i två bolag, genom att cirka 59 procent av tillgångarna i Öresund förs över till det helägda dotterföretaget Creades AB (publ) (”Creades”) som skall skiftas ut till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande vilket har löpt ut den 24 januari 2012.

Anslutning i inlösenerbjudandet
Inlösenerbjudandet omfattade totalt 28.116.486 aktier i Öresund. De syntetiskt återköpta aktier som vid extra bolagsstämman beslutades att dras in, motsvarande 1.449.443 aktier, deltar inte i inlösenerbjudandet. Detta resulterar i ett maximalt antal aktier i Öresund som kan lösas in om 27.311.240 aktier. Anslutningsgraden i inlösenerbjudandet kommer att kommuniceras den 1 februari 2012.

Aktierna i Creades ägs i dag av Öresund. Antalet aktier i Creades påverkas inte av anslutningsgraden i inlösenerbjudandet. Om samtliga inlösenrätter inte utnyttjas, kommer antalet kvarvarande aktier i Öresund att vara högre än vid full anslutning. Öresund kommer då att kvarstå som ägare till aktier i Creades motsvarande skillnaden mellan antalet inlösta aktier vid full anslutning och verkligt antal inlösta aktier. Det totala substansvärdet i Öresund ökar därigenom med värdet av dessa Creadesaktier.

Inlösenerbjudandets fullföljande
Aktier i Öresund som på ett korrekt vis har anmälts för inlösen kommer att ersättas med inlösenaktier den 1 februari 2012 vilka kommer att benämnas med kortnamnet ORES IL och handlas på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 1-14 februari 2012. En bolagsbeskrivning för Creades kommer att publiceras senast den 10 februari 2012, motsvarande åtta handelsdagar innan det att Creades slutligen listas på First North den 22 februari 2012

Uppdelning av tillgångar
Tabellen nedan visar det totala substansvärdet för Creades per den 19 januari 2012[1]. Det tillförda substansvärdet baseras på genomsnittet av de volymvägda börskurserna för de noterade innehaven under de fem sista dagarna för handel med inlösenrätter (13-19 januari 2012) och bokförda värden för de onoterade innehaven samt övriga tillgångar och skulder per den 19 januari 2012. Substansvärde per aktie är beräknat ett aktieantal om 27.311.240 aktier för Creades.

För tabeller – se bifogad pdf

 

Stockholm den 26 januari 2012
Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
 

[1] Granskade men ej reviderade uppgifter ligger till grund för bokslutsposterna per den 19 januari 2012.
[2] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[3] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.

Ladda ner denna nyhet som PDF