Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 23 april 2013, bestått av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman som accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskade utse en representant till valberedningen utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder och Staffan Malmer. Dessa fyra ägare beslutade att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Mats Qviberg, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och Staffan Malmer som representerar sig själv. Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB kommer att framlägga följande förslag till Creades AB:s årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande ledamöter: Marianne Brismar, Stefan Charette, Sven Hagströmer och Hans Karlsson, samt nyval av Jane Walerud. Maud Olofsson har avböjt omval. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Jane Walerud är 52 år gammal och är sedan 2010 VD för Teclo Networks AG. Walerud har tidigare varit bl.a. affärsområdeschef på Tobii Technology med ansvar för företagets division för handikapprodukter och VD för det på First North noterade Ellen AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Klarna AB, Lensway AB (ordförande) och ALMI Stockholm. Walerud har en BA i Psykologi från Stanford University, USA. Hon äger idag inga aktier i Creades. Valberedningen anser att Waleruds bakgrund som ”serieentreprenör” och kunskap inom investeringar i snabbväxande företag kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse.

Förslaget till styrelsesammansättning i Creades AB uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Oberoende i förhållande till Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen: bolagets större aktieägare:
Marianne Brismar Ja Ja
Stefan Charette Nej Ja
Sven Hagströmer Ja Nej
Hans Karlsson Ja Ja
Jane Walerud Ja Ja

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Fem ledamöter bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen. Information om samtliga styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, www.creades.se.

Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 156 000 konor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette, innebärande en ökning från föregående år om 2%. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB med Lars Träff som huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.


Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2014

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.

Ladda ner denna nyhet som PDF