Utdelning, inlösen och återköp

Nedan presenteras hur Creades planerar att återföra värde till sina aktieägare

Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas.

Årsstämman i Creades, den 7 april 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 1,40 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 190 Mkr, fördelat på fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,35 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 11 april 2022 med beräknad utbetalning 14 april 2022, 15 juli 2022 med beräknad utbetalning 20 juli 2022, 14 oktober 2022 med beräknad utbetalning 19 oktober 2022, och den 31 januari 2023 med beräknad utbetalning 3 februari 2023. 

Årsstämman i Creades den 14 april 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie att fördelas på fyra utbetalningar. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 16 april 2021. Vid de senare utbetalningstillfällena betalas 3,50 kr per aktie (eller 0,35 kr kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit som stämman beslutat om) med avstämningsdag den 15 juli 2021, den 15 oktober 2021 respektive den 31 januari 2022. Utbetalning beräknas ske den 21 april 2021, den 20 juli 2021, den 20 oktober 2021 respektive den 3 februari 2022.

Årsstämman i Creades den 21 april 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, totalt utdelning om ca 174 Mkr. Utdelningen verkställer i april 2020. Utöver ordinarie utdelning beslutade årsstämman om engångsutdelning med 10,50 kr per aktie fördelat på tre utbetalningar med 3,50 kr per tillfälle, vilket ger en total engångsutdelning om cirka 130 Mkr.

Årsstämman i Creades den 10 april 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, totalt utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2019.

Årsstämman i Creades den 10 april 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2018.

Årsstämman i Creades den 19 april 2017 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, en total utdelning om ca 175 Mkr. Utdelningen verkställdes i april 2017.

Årsstämman 2016 beslutade om frivillig inlösen av var 25:e aktie till kursen 308 kr, vilket är direkt om 6 procent på aktiens slutkurs den 31 december 2015. Inlösenförfarandet i maj 2016. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutades att ingen kontantutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman 2015 beslutade om frivillig inlösen av var 25:e aktie till kursen 256 kr, vilket är direkt om 6 procent på aktiens slutkurs den 31 december 2014. Inlösenförfarandet i juni 2015. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutades att ingen kontantutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman 2014 beslutade om frivillig inlösen av aktier i Creades motsvarande ca 10 procent av Creades substansvärde. Creades aktieägare erbjuder att lösa i var fjortonde aktie i Creades mot en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp om 38,00 kronor. Under april 2014 är det inte så bra. Mot bakgrund av inlösenerbjudandet beslutade styrelsen att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Inlösen

Nedan presenteras information om de olika inlösenförfaranden som genomförts.

Inlösenerbjudanden
Inlösen 2016 Creades --> Kontanter
Inlösen 2015 Creades --> Kontanter
Inlösen 2014 Creades --> Avanza & kontanter
Inlösen 2013 Creades --> Sedarec