Beslut vid årsstämma i Creades 14 april 2021

Creades har hållit årsstämma den 14 april 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomfördes Creades årsstämma genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie fördelat på fyra utbetalningstillfällen oc...

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 175 Mkr, fördelat på fyra utbetalningstillfällen.

Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 16 april 2021, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 21 april 2021, 15 juli 2021 med beräknad utbetalning 20 juli 2021, 15 oktober 2021 med beräknad utbetalning 20 oktober 2021, och den 31 januari 2022 med beräknad utbetalning 3 februari 2022.

Med anledning av den aktiesplit som årsstämman beslutat om uppgår utdelningen vid det första utbetalningstillfället, vilket infaller innan aktiespliten, till 3,50 kronor per aktie, medan utdelningen vid de senare utbetalningstillfällena, vilka sker efter aktiesplitens genomförande, uppgår till 0,35 kronor per aktie.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson, Hans Toll och Hélène Barnekow. Henrik Henriksson valdes till ny styrelseledamot. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande.  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets nya revisor. Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om arvode till styrelsen och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 220.000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Till revisorn ska ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning utgå.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2020 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2020 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill årsstämman 2022 bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Uppdelning aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i  enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier (split), varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i tio nya aktier, varvid antalet aktier i bolaget ökar till 124 651 280, varav 81 992 530 A-aktier och 42 658 750 B-aktier, och om ändring av bolagsordningens gränser avseende antal aktier, varigenom antalet aktier kan uppgå till lägst 50 000 000 och till högst 200 000 000.  Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för split och styrelsen, eller den styrelsen utser, gavs rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.

Avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier kommer att meddelas separat.

Ändring i bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Creades webbplats, www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Denna information är sådan information Creades AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl 16.20.

Ladda ner denna nyhet som PDF