Substansvärde per 2012-02-29

Substansvärdet per 29 februari uppgick till 147 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet.

Per 29 februari 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 147 kr per aktie [1]. Detta innebär en ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie [2]. Senast rapporterade substansvärde per 21 februari 2012 uppgick till 145 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 29 februari 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 6 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00


[1] Creades har syntetiskt återköpt 294.299 aktier per 29 februari 2012. Beräknat som om dessa vore inlösta.

[2] Substansvärde beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 27.311.240 utestående aktier.

Ladda ner denna nyhet som PDF