KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES 2020

Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 i Sibeliussalen, Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Inregistrering inleds klockan 15.30.

 

 

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, dels anmäler sig till stämman senast onsdagen den 15 april 2020, per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Creades AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 21 april 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av denna möjlighet. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Inget anförande av VD eller styrelseordföranden kommer att genomföras på stämman. Ett förinspelat anförande kommer däremot att göras tillgängligt på bolagets webbplats efter stämmans avslutande.
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Det går att följa årsstämman live via länk som kommer att läggas upp under Årsstämma 2020-04-21  www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/ eller via konferenstelefon 08 506 26 910, pin kod 795045#, men inte formellt närvara som aktieägare på distans.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Creades AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets webbplats, www.creades.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 11. Val av:
  1. styrelseledamöter,
 1. omval av Sven Hagströmer
 2. omval av Hans Karlsson
 3. omval av Jane Walerud
 4. omval av Cecilia Hermansson
 5. omval av Hans Toll
 6. nyval av Hélène Barnekow
  1. styrelseordförande,
 1.  omval av Sven Hagströmer
  1. och revisor
 2. omval av Ernst & Young AB
 1. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
 2. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 3. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till styrelseledamöter i Inet
 4. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch Holding AB till styrelseledamot i Röhnisch
 5. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget PRNT Printing Solutions Holding AB till styrelseledamot i PRNT Printing Solutions
 6. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
 8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 8b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 14,00 kr per aktie, med förslag till avstämningsdag för rätt till utdelning den 23 april 2020, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 28 april 2020. Utöver det föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning med 10,50 kr per aktie att fördelas på tre utbetalningar med 3,50 kr per tillfälle. Avstämningsdagar föreslås vara den 14 juli 2020 med beräknad utbetalning 17 juli 2020, den 15 oktober 2020, med beräknad utbetalning 20 oktober 2020, och den 28 januari 2021 med beräknad utbetalning 2 februari 2021.

Punkt 2 och 9-11 – Förslag avseende styrelse m m

Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Axel Calissendorff (Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II) och Hans Ek (SEB Fonder), föreslår att:

 • Sven Hagströmer utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9).
 • Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om cirka 14 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode utgår för arbete i ersättningsutskottet. Revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning (punkt 10).
 • Omval av styrelseledamöterna Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll (punkt 11).
 • Nyval av styrelseledamot Hélène Barnekow (punkt 11).
 • Omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande (punkt 11).
 • Omval av Ernst & Young AB (med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2021 (förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation) (punkt 11).

Hélène Barnekow, född 1964, är CEO för Microsoft Sweden. Tidigare har Barnekow arbetat som verkställande direktör för Telia Sweden och varit chef för Field&Partner Marketing på EMC i Boston, USA. Barnekow sitter i styrelsen för Microsoft Sweden, GN Store Nord, Kindred Group,och American Chamber of Commerce in Sweden. Barnekow har examen från Lunds universitet (MSc International Business). Barnekow äger inga aktier i Creades.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.creades.se.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget (verkställande direktören och CFO).

Bolagets ersättningsmodell ska innebära att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast kontant ersättning, rörlig ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Det fullständiga förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen sidan 25.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till styrelseledamöter i Inet

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av maximalt 4 aktier i Inet Holding AB till två styrelseledamöter i Inet.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Röhnisch Holding AB till styrelseledamot i Röhnisch

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av maximalt 100 aktier i Röhnisch Holding AB till ett av en styrelseledamot i Röhnisch ägt bolag.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget PRNT Printing Solutions Holding AB till styrelseledamot i PRNT Printing Solutions.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av 8 000 aktier i PRNT Printing Solutions Holding AB till en styrelseledamot i PRNT Printing Solutions.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2021 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.  

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen

Nedan är de huvudsakliga ändringarna som föreslås stämman.

Punkt Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 § - Företagsnamn ”Bolagets firma är Creades AB (publ).” ”Bolagets företagsnamn är Creades AB (publ).”
10 § - Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.” ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.”

 

____________________

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 14, 15 och 16 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 17 och 18 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier

I bolaget finns totalt 12.465.128 aktier, varav 8.199.253 A-aktier (en röst per aktie) och 4.265.875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8.625.840,5 röster. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar m m

Årsredovisningen och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 30 mars 2020 och sänds till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2020

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF