Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Ökning av substansvärdet med 30 procent

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +30 (+14) procent. Six Return Index avkastade under samma period +35 (-4) procent
  • Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +11 (+2) procent. Six Return Index avkastade under samma period +10 (-14) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 87,09 (42,51) för perioden och 36,74 (10,50) för kvartalet
  • Utdelning per aktie föreslås med 14,00 kronor att utbetalas över fyra kvartal + en engångsutdelning om 10,50 kronor, totalt 24,50 (14,00) kronor
  • Under kvartalet förvärvade Creades 51% av aktierna i PRNT Printing Solutions för SEK 257 mn
  • Vid en extern transaktion i december omvärderades innehavet i Tink med SEK 93 mn och en delavyttring om SEK 37 mn gjordes


Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2019 finns i bifogad PDF.
 

 

Stockholm den 23 januari 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2020, klockan 08:30 CET.  

Ladda ner denna nyhet som PDF