Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

Valberedningens förslag och motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024

 Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 17 april 2023, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman, vilka accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom sex månader före årsstämman utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor), Handelsbanken Fonder, Spiltan Fonder, och AMF Pension&Fonder. De fyra ägare som önskade utse en ledamot till valberedningen beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Erik Brändström (Spiltan Fonder) och Patricia Hedelius (AMF Pension & Fonder). Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker således från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB framlägger följande förslag till Creades AB:s årsstämma.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets styrelseordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Efter att i många år varit del av Creades styrelse har Hans Karlsson, Jane Walerud och Henrik Henriksson avböjt omval till styrelsen. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen. Valberedningens bedömning är att styrelsen har tillräcklig kompetens även med en ledamot mindre och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 43 procent av styrelsen utgörs av det underrepresenterade könet. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. Kompetensen och mångfalden är god.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt föreslår omval av följande fyra ledamöter: Sven Hagströmer, Cecilia Hermansson, Maria Rankka och Lars Stugemo. Valberedningen föreslår nyval av Peter Nilsson, Anna Settman och Hans Toll. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Sven Hagströmer

Ja

Nej

Cecilia Hermansson

Ja

Ja

Peter Nilsson

Ja

Ja

Maria Rankka

Ja

Ja

Anna Settman

Ja

Ja

Lars Stugemo

Ja

Ja

Hans Toll

Ja

Ja

Peter Nilsson, född 1962, är verksam som Senior Industrial Advisor inom Privat Equity-sfären sedan 2003. Nilsson är styrelseordförande i Nilfisk, Lindab International och Poleved Industrial Performance samt Vice ordförande i Creaspac och styrelseledamot i Cavotec SA. Nilsson har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Nilsson äger inga aktier i Creades.

Anna Settman, född 1970, är en företagsledare och investerare som genom styrelsearbete i noterade och onoterade bolag har bred branscherfarenhet. Settman har varit VD för Aftonbladet och kommer senast från Liber där hon fram till 2024 var VD. Bland tidigare styrelseuppdrag i urval finns Nordnet, Telia Company och Anticimex. Settman har studerat strategisk kommunikation och ekonomi vid Berghs School of Communication och har en examen från IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm. Settman äger inga aktier i Creades.

Hans Toll, född 1970, är verksam inom finans- och investeringsbranschen sedan 1995. Toll är medgrundare till RAM Rational Asset Management och har varit vice VD i Avanza och där även suttit i styrelsen mellan 2014-2024. Toll är medgrundare och styrelseordförande i solenergiinfrastrukturföretaget Bright Sunday och styrelseledamot i psykiatrivårdbolaget WeMind AB och Creaspac. Toll har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Toll äger via pensionslösning 16 720 aktier i Creades.

Med lång erfarenhet från ett brett spektrum av företag, branscher och affärs- och strategiska situationer har Nilsson skaffat sig ett unikt kunnande som valberedningen bedömer kommer att vara en tillgång för Creades styrelse. Med bred erfarenhet som entreprenör och investerare anser valberedningen att även Settman kommer att ge ett värdefullt tillskott till Creades styrelse liksom att Toll, med 30 års erfarenhet inom bank och finans och som portföljförvaltare och investeringsansvarig, kommer att vara ett värdefullt bidrag till Creades styrelse. Föreslagen styrelse bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.creades.se.

 Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Med hänsyn till styrelsens arbetsinsats föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om 5,0 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Peter Nilsson avses vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, vilken i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter, rekommendation.

 Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen i Creades AB (publ)

 Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.

 

Valberedningens förslag till styrelsen inför årsstämman 2024