Avyttring av aktier i Klarna

Anralk Holding AB (”Anralk”) har avtalat om att avyttra 28 procent av sitt innehav av aktierna i Klarna Holding AB (”Klarna”) till ett värde om 133 Mkr. Creades ekonomiska andel av Anralk uppgår till 41 procent1

Priset vid transaktionen innebär en värdeökning om 17,5 procent jämfört med tidigare värdering, vilket medför en ökning av Creades substansvärde per aktie med ca 2 kr. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt 4 procent efter full utspädning, värderat till 336 Mkr. Därmed uppgår värdet för Creades kvarvarande indirekta[1] innehav i Klarna till 139 Mkr.

Stockholm den 30 maj 2013

Stefan Charette

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 30 maj 2012 klockan 08.30.


[1] Creades äger 59% av Anralk. Dock har Creades utfäst sig att till Sedarec AB betala 30% av avkastningen på innehavet i Anralk. Detta motsvarar en ekonomisk andel för Creades om 41% i Anralk.

Ladda ner denna nyhet som PDF