Valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen i Creades skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

Bolagets fyra största ägare per 2012-09-30 var Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, H & Q Särskilda Pensionsstiftelse och Algonquin AB. Algonquin AB har avböjt att delta i valberedningen. De tre största ägarna har beslutat att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Claes-Henrik Julander, som representerar Pan Capital AB och Mats Qviberg, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2013, som avses hållas den 23 april 2013, presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedning@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 18 oktober 2012

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Ladda ner denna nyhet som PDF