Pricerunners skadeståndskrav mot Google kan ge Creades tilläggsköpeskilling

Som tidigare meddelats har Creades ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Pricerunner till Klarna. Pricerunner har idag väckt talan i domstol mot Google med anledning av den skada Pricerunner anser sig ha åsamkats som en följd av att Google missbrukat sin dominerande ställning. För mer information om denna process, vänligen se Pricerunners eget pressmeddelande rörande processen.


Om Pricerunner erhåller hela eller delar av det krävda skadeståndet har Creades rätt att erhålla en tilläggsköpeskilling från Klarna för de sålda aktierna i Pricerunner. Tilläggsköpeskillingens storlek beror på utfallet av rättstvisten men kan utifrån Creades nuvarande bedömning komma att överstiga 1 procent av Creades nuvarande substansvärde.


Rättstvisten, som Creades inte är part i, är inte förenad med några kostnader eller något ansvar för Creades utan innebär för Creades enbart en möjlig uppsida i form av ovan nämnda tilläggsköpeskilling.


Tidpunkten för erhållande av en eventuell tilläggsköpeskilling beror på när rättstvisten är slutförd. Det kan ta flera år.


För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 0706-292337

Stockholm den 7 februari, 2022
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022, klockan 08:30  CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF