Årsredovisningen 2020 offentliggjord

Creades årsredovisning 2020 finns nu att läsa på Creades hemsida och på följande länk: (http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/)

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras senast vecka 12 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.
 

Mot bakgrund av covid-19 genomförs Creades årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Ett informationsmöte med styrelsens ordförande Sven Hagströmer och verkställande direktören John Hedberg kommer att hållas den 8 april klockan 13.00. Där kommer tillfälle ges att ställa frågor. Informationsmötet är öppet även för personer som inte är aktieägare i Creades och kommer att hållas via Microsoft Teams. Möjlighet ges också att delta via telefon.
 

Den som vill delta på mötet anmäler sig senast den 31 mars via e-post till info@creades.se, med rubriken ”Anmälan till informationsmöte 2021”, eller på telefon 08-412 011 00. En inbjudan kommer att skickas till alla som anmält sig.
 

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 15 mars 2021

Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF