Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 15 februari 2013

Extra bolagsstämma i Creades AB (publ) den 15 februari 2013 beslutade, i enlighet med förslag från Biovestor Aktiebolag (Sven Hagströmer med familj) och Pan Capital AB, att Creades ska delas i två bolag genom ett inlösenerbjudande.

Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 250.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och därefter minskas med högst 226.468,08 kronor med indragning av högst 7.090.755 aktier i Creades, för återbetalning till aktieägarna. Inlösenvederlaget består av aktier i det nybildade dotterbolaget, Sedarec AB (publ), som kommer att tillföras tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde.

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 februari 2013 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades, i utbyte mot tre aktier i Sedarec.

Aktieägarna erbjuds även möjlighet att sälja inlösenrätter courtagefritt till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt.

Tidsplan
Creades-aktien handlas exklusive inlösenrätt fr.o.m. den 21 februari 2013
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 25 februari 2013
Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital 1 mars - 21 mars 2013
Anmälningsperiod för inlösen av aktier i Creades 1 mars – 26 mars 2013
Handel med inlösenrätter 1 mars - 21 mars 2013
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital 2 april 2013
Beräknad dag för utbetalning av vederlag (i form av aktier i Sedarec) till aktieägare som anmält aktier för inlösen 17 april 2013

En informationsbroschyr med ytterligare information om inlösenerbjudandet, fördelningen av tillgångar mellan Creades och Sedarec samt villkor och anvisningar, kommer att offentliggöras den 25 februari 2013, och finnas tillgänglig, tillsammans med anmälningssedel, på Creades webbplats, www.creades.se/inlosen, och Handelsbankens webbplats, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande. Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa 0480 – 404 117.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 15 februari 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 februari klockan 11:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF