Inlösen och försäljning av konvertibelt förlagslån i Carnegie

I enlighet med tidigare kommunicerade planer har Creades ingått avtal om inlösen och försäljning av det konvertibla förlagslånet i Carnegie Holding AB (”Carnegie”) och kommer därmed i dag att erhålla 178 Mkr i likvid, motsvarande nominellt belopp och upparbetad ränta. Detta belopp motsvarar värdet i det publicerade substansvärdet den 30 november 2015 med tillägg för under december upplupen ränta.

Efter ovan nämnda transaktion kommer Creades inte längre att ha någon investering i Carnegie.

Stockholm den 17 december 2015

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00.

Ladda ner denna nyhet som PDF