Beslut vid årsstämma i Creades

Årsstämman beslutade om ett kontant inlösenerbjudande och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag

Inlösenerbjudande

Årsstämman i Creades den 16 april 2015 beslutade om ett inlösenerbjudande i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 25.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och därefter minskas med högst 22.500, 049022 kronor med indragning av högst 567.247 aktier i Creades, för återbetalning till aktieägarna.

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 256 kronor.

Tidsplan
Creades-aktien handlas exklusive inlösenrätt fr.o.m. den 21 april 2015
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 22 april 2015
Anmälningsperiod för inlösen av aktier i Creades 27 april – 18 maj 2015
Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter 27 april – 8 maj 2015
Handel med inlösenrätter 27 april – 13 maj 2015
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter för courtagefri försäljning 19 maj 2015
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält aktier för inlösen 9 juni 2015

En informationsbroschyr med ytterligare information om inlösenerbjudandet med villkor och anvisningar, kommer att offentliggöras den 17 april 2015, och finnas tillgänglig, tillsammans med anmälningssedel, på Creades webbplats, www.creades.se/inlosen-2015, och Nordeas webbplats, www.nordea.se/handlaplacera. Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa 08-21 07 40.

Indragning av syntetiskt återköpta aktier

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om indragning av syntetiskt återköpta aktier. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 25.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier och därefter minskas med högst 22.390, 748636 kronor med indragning av 539.514 A-aktier. Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram. Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista handelsdagen före årsstämman, den 15 april 2015, med avdrag av två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 194,50 kronor per inlöst aktie. SEB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 539.514 aktier på nu föreslagna villkor.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Jane Walerud, Hans Karlsson och Sven Hagströmer, samt nyvaldes Per Frankling. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Per Frankling. Till Sven Hagströmer och Per Frankling ska inget styrelsearvode utgå. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2014 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2014 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Investeringspolicy

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upphäva bolagets investeringspolicy.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stockholm den 16 april 2015

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF