Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Efter anmälningsperiodens utgång den 26 mars 2013 har aktieägare i Creades, inklusive Pan Capital, anmält 7.051.521 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99,5 procent.

Bakgrund

Huvudägarna Biovestor AB (Sven Hagströmer med familj) och Pan Capital AB föreslog i januari 2013 att Creades AB (publ) skulle delas i två bolag genom ett inlösenerbjudande. Extra bolagsstämma i Creades den 15 februari 2013 beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 250.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och kan minskas med högst 226.468,08 kronor med indragning (inlösen) av högst 7.090.755 aktier i Creades. Inlösenvederlaget utgörs av aktier i dotterbolaget Sedarec AB (publ), som kommer att tillföras tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde.

Pan Capital erbjöd även aktieägarna att sälja inlösenrätter courtagefritt till Pan Capital.

Utfall

Efter anmälningsperiodens utgång den 26 mars 2013 har 7.051.521 aktier i Creades anmälts för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99,5 procent.

59,9 procent av det totala antalet inlösenrätter såldes till Pan Capital i enlighet med Pan Capitals erbjudande om förvärv av inlösenrätter. Detta motsvarar 46 Mkr som kommer att utbetalas till de kvarvarande aktieägarna i Creades. Pan Capital, som även har förvärvat inlösenrätter på marknaden, kommer att lösa in samtliga sina aktier i Creades med undantag för en restpost motsvarande 2,4 procent av rösterna och 2,0 procent av aktierna i Creades (efter erbjudandets genomförande).

Utbetalning av inlösenvederlag och vederlag till aktieägare som accepterat Pan Capitals erbjudande

Inlösenvederlaget (i form av aktier i Sedarec) kommer att utbetalas efter att beslutet om fondemission och minskning registrerats hos Bolagsverket. Leverans av Sedarec-aktier sker senast den 17 april 2013.

Utbetalning av vederlag till aktieägare som accepterat Pan Capitals erbjudande om förvärv av inlösenrätter kommer att ske omkring den 2 april 2013.

Ägarförhållanden i Sedarec

Pan Capital kommer efter inlösenerbjudandets genomförande att äga 95,4 procent av aktierna i Sedarec, och avser att påkalla inlösen enligt aktiebolagslagen avseende resterande aktier. Creades kommer att äga 39.235 aktier i Sedarec, motsvarande 0,6 procent. Övriga aktieägare kommer att äga 4,1 procent.

Aktier och röster i Creades efter inlösenerbjudandets genomförande

Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer Creades att ha totalt 16.584.332 aktier, varav 13.434.332  A-aktier (en röst per aktie) och 3.150.000 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 13.749.332 röster.

De fyra största aktieägarna i bolaget efter erbjudandets genomförande är, såvitt kan bedömas, Biovestor (Sven Hagströmer med familj) (representerande 49,8 procent av rösterna och 58,4 procent av aktierna efter erbjudandets genomförande), Pan Capital (representerande 2,4 procent av rösterna och 2,0 procent av aktierna efter erbjudandets genomförande), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse (representerande 2,0 procent av rösterna och 1,7 procent av aktierna efter erbjudandets genomförande) och Stiftelsen Millenium (representerande 1,1 procent av rösterna och 0,9 procent av aktierna efter erbjudandets genomförande). Eventuella justeringar i valberedningens sammansättning med anledning härav samt valberedningens förslag inför årsstämman 2013 kommer att offentliggöras så snart som praktiskt möjligt.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 28 mars 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 28 mars 2013 kl 10:45.

Ladda ner denna nyhet som PDF