Beslut vid årsstämma i Creades

Årsstämman beslutade att aktier i Avanza samt kontanter ska skiftas ut till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande.  Creades aktie handlas exklusive inlösenrätt imorgon den 4 mars 2014. Jane Walerud valdes in till styrelsen.

Inlösenerbjudande

Årsstämman i Creades AB (publ) den 3 mars 2014 beslutade om ett inlösenerbjudande i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Creades aktiekapital ökas med 45.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och därefter minskas med högst 41.311,32 kronor med indragning av högst 1.089.938 aktier i Creades, för återbetalning till aktieägarna. Inlösenvederlaget består av aktier i Avanza Holding AB (publ) samt kontanter.

Aktieägare i Creades som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 mars 2014 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 14 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades, i utbyte mot en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp om 38,00 kronor.

Tidsplan
Creades-aktien handlas exklusive inlösenrätt fr.o.m. den 4 mars 2014
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 6 mars 2014
Anmälningsperiod för inlösen av aktier i Creades 12 mars – 1 april 2014
Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter 12 mars – 24 mars 2014
Handel med inlösenrätter 12 mars - 27 mars 2014
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter för courtagefri försäljning 2 april 2014
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält aktier för inlösen 22 april 2014

En informationsbroschyr med ytterligare information om inlösenerbjudandet med villkor och anvisningar, kommer att offentliggöras den 6 mars 2014 och finnas tillgänglig, på Creades webbplats, www.creades.se/investerare/inlosen, och Handelsbankens webbplats, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande. Anmälningssedeln kommer att publiceras den 12 mars 2014 på respektive webbplats. Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa aktieägarservice på telefon 0480-40 41 17.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Stefan Charette, Hans Karlsson och Sven Hagströmer, samt nyvaldes Jane Walerud. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ersättning till styrelse och revisor

Stämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 156 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå. Till revisorn utgår ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2015 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2013 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2013 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stockholm den 3 mars 2014

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF