FÖRHANDSRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMAN I CREADES

Styrelsen i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, har beslutat att tillåta förhandsröstning vid årsstämman tisdagen den 21 april 2020.

Kallelse till årsstämman

Den 16 mars 2020 offentliggjordes kallelsen till årsstämman tisdagen den 21 april 2020. Kallelsen i sin helhet, samt fullständiga förslag till ärendena på årsstämman, finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.creades.se. Styrelsen har nu beslutat om att tillåta förhandsröstning vid årsstämman i enlighet med nedan.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Creades uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt vad som anges i kallelsen, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns att hämta på www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Det ifyllda formuläret måste vara Creades tillhanda senast fredagen den 17 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Anmälan m m” nedan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@creades.se. Formuläret skickas med fördel in redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, dels anmäler sig till stämman senast onsdagen den 15 april 2020, per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Creades AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 21 april 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

  • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av denna möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
  • Inget anförande av VD eller styrelseordföranden kommer att genomföras på stämman. Ett förinspelat anförande kommer däremot att göras tillgängligt på bolagets webbplats efter stämmans avslutande.
  • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
  • Det går att följa årsstämman live via länk som kommer att läggas upp under Årsstämma 2020-04-21  www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/ eller via konferenstelefon 08 506 26 910, pin kod 795045#, men inte formellt närvara som aktieägare på distans.
  • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Creades AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets webbplats, www.creades.se.

Kallelse och övriga handlingar m m

Kallelsen, årsredovisningen och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och sänds till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm  i april 2020

Creades AB (publ)

                                                                                                                          Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF