Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev -7 procent för första kvartalet 2020.

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till -7 (+8) procent. OMXSGI avkastade under samma period -18 (+13) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till -27,02 (24,49) för perioden
  • Under kvartalet förvärvade Creades 7 procent av aktierna i Instabox för SEK 75 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2020 finns i bifogad PDF.

 

Stockholm den 15 april 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF