Om Creades

Creades investerar som en långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

BAKGRUND
Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 60-70 procent av noterade innehav och till cirka 20-30 procent av onoterade innehav samt cirka 10 procent övrigt inklusive likvida medel. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza. Creades har även ett noterat förvärvsbolag, Creaspac, samt flertalet noterade bolag inom ramen för aktiv förvaltning. Bland Creades onoterade innehav finns bolagen Instabee, Apotea, Inet, Mentimeter, Stabelo, Amcap, Findity och Röhnisch. Creades senaste substansvärde hittar du här.

AFFÄRSIDÉ
Creades är ett investeringsbolag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare främst genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska och nordiska företag.

STRATEGI
Bolagets strategi är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna.

Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

HANDEL
Creades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan dess handlades aktien på First North sedan februari 2012.

Följ Creades-aktien på Avanza.