Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +47 (+17) procent. OMXSGI avkastade under samma period +8 (+23) procent
  • Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +21 (+4) procent. OMXSGI avkastade under samma period +13 (+2)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till 168,22 (50,35) för perioden och 89,31 (11,63) för kvartalet
  • Utdelning till aktieägarna beslutades i april med 24,50 (14,00) kronor varav 17,50 kronor har utbetalts till och med 30:e september

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2020 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 13 oktober 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020, klockan 08:30 CET.  

Ladda ner denna nyhet som PDF