Antal aktier och röster i Creades 30 april 2014

Creades har efter genomförd inlösen 14 181 180 aktier med 10 341 893 röster

På Creades årsstämma, den 3 mars 2014, togs beslut om att erbjuda ett frivilligt inlösenprogram där 14 inlösenrätter och en aktie i Creades AB byts mot en aktie i Avanza Holding AB samt ett kontantvederlag om 38,00 kronor.

Inlösenprogrammet har slutförts under april och aktiekapitalet har därmed minskat med 40 857,28 kronor genom indragning av 1 077 959 aktier. En fondemission om 45 000,00 kronor har även genomförts, i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen har registrerats av Bolagsverket under april månad. Därefter uppgår aktiekapitalet till 537 501,42 kronor.

Creades har nu totalt 14 181 180 aktier, varav 9 915 305 A-aktier (1 röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 10 341 893 röster.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 30 april 2014

Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 30 april 2014, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF