Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2021:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), AMF Pension & Fonder, Spiltan Fonder AB, och Handelsbanken Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)
  • Peter Guve som representerar AMF Pension & Fonder
  • Erik Brändström som representerar Spiltan Fonder AB
  • Helene Fasth Gillstedt som representerar Handelsbanken Fonder
Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, utsågs 2021 till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2022, som avses hållas den 7 april 2022, presentera:
  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till:
eller med vanlig post till:
Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm
Stockholm den 1 oktober 2021
Sven Hagströmer
Styrelsens ordförande

Ladda ner denna nyhet som PDF