Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 26 oktober 2012

Extra bolagsstämma i Creades den 26 oktober 2012 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpa aktier. Efter registrering av besluten kommer bolaget att ha totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från styrelsen och Pan Capital, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av aktier, till ett antal motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Pan Capitals förslag till beslut om särskild granskning biträddes av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Bolagsstämman avslog Pan Capitals förslag till (i) beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om ytterligare minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna; (ii) beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla befintligt incitamentsprogram; samt (iii) förslag om att styrelsen ska utökas med en person (Claes-Henrik Julander).

Stockholm den 26 oktober 2012

Creades AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna nyhet som PDF